Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникация министрлігі Жауапты хатшысының
2016 жылғы «__»____
№ __ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
 
 
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің
Заң департаменті туралы
ЕРЕЖЕ
 
 
1. Жалпы ережелер
 
1. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Заң департаменті (бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық  актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3. Департаменттің құрылымы, штат саны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысымен бекітіледі.
4. Департамент:
1) Нормативтік құқықтық актілерге сараптама жүргізу басқармасынан (бұдан әрі –НҚАСЖБ);
2) Талап-арыз жұмысы басқармасынан құралады (бұдан әрі-ТАЖБ).
        
 
2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары
 
5. НҚАСЖБ:
5.1. Міндеті: Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету:
Функциялары:
1) Министрліктің басшылығына қол қоюға ұсынылатын, Министрлік және өзге де мемлекеттік органдар әзірлейтін нормативтік құқықтық актілердің және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жобаларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеру;
2) Министрліктің норма шығармашылық қызметіне анализ жасау және анализ нәтижесі бойынша Министрліктің Жауапты хатшысына норма шығармашылық қызметті жетілдіру және анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстар енгізу;
3) Министрліктің жұмысшыларына, оның ведомстволарына және аумақтық құрылымдық бөлімшелерге нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөнінде консультация беру;
4) құрылымдық бөлімшелердің сұрау салуы және Министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша заңнамалық қорытындылар дайындау, Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және ақпарат салаларындағы заңнаманы түсіндіру;
5.2. Міндеті: Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің және заңдық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысу.
Функциялары:
1) тиісті заң жобаларын Үкіметтің заң жобаларының жұмысы жоспарына енгізу жөніндегі ұсыныстарды дайындау және іс-шараларды жүзеге асыру;
2) заң жобасы қызметінің мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысына қатысу үшін материалдар дайындау, ведомствоаралық комиссияның шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
3) жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сарапшылар кеңесінің қызметін ұйымдастыру;
4) Министрлік әзірлеуші болып табылатын заң жобаларының Қазақстан Республикасының Парламентінен өту кезеңіне қатысу;
5) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің халықаралық стандарттармен сәйкестігін үйлестіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу;
6) Министрлікте әзірленетін нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, соның ішінде оларды Министрліктің басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген жағдайда келісу жолымен дайындауға қатысу;
7) Министрліктің басшыларының тапсырмасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жобаларын дайындау;
8) Министрлікпен және басқа да мемлекеттік органдармен әзірленетін нормативтік құқықтық актілердің, оның ішінде құпия құжаттардың жобаларына құқықтық сараптама жүргізу;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау бойынша жыл сайынғы іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, Министрлікте жаппай құқықтық оқытуды ұйымдастыру;
10) байланыс, ақпараттандыру және ақпарат салаларының бағдарламаларын және тұжырымдамаларын әзірлеуге қатысу;
11) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөніндегі жұмыс тобына қатысу.
6. ТАЖБ:
7.1.Міндеті: талап-арыз қызметі.
Функция:
1) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің өтініші бойынша сот органдарына талап-арыз беру;
2) сотта  Министрліктің мүдделеріне өкілеттік ету, Министрліктің талап-арызын қолдау;
3) Министрліктің дебиторлық және кредиторлық берешектерін тиісті талап-арыз беру  және сотта істің қаралуында тікелей қатысу арқылы есептен шығаруға жәрдемдесу;
4) Министрлікке қатысты шығарылған сот актілерін (жеке ұйғарымдар) орындау;
5) сотта Министрліктің мүдделеріне өкілеттік ету үшін сенімхат және қажетті  басқа да құжаттардыәзірлеу;
6) Министрліктің ведомстволарына талап-арыз жұмыстары мәселелері бойынша тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсету;
7) Министрліктің және Министрлік ведомстволарының талап-арыз жұмыстарына тұрақты негізде мониторинг жүргізу;
8) Министрлік басшылығына талап-арыз жұмыстарының барысы жөнінде ақпарат ұсыну;
9) Министрліктің норма шығармаушы қызметін талдау және талдаудың нәтижесінде Министрліктің Жауапты хатшысына оны жетілдіру және анықталған кемшіліктер бойынша ұсыныстар енгізу;
10) Министрліктің талап-арыз жұмыстарын үйлестіру, Министрліктің талап-арызын беру және қарау бойынша жұмыстарының жағдайы бойынша талдау.
7.2. Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің және заңдық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларын әзiрлеуге қатысу.
1) шарттардың жобаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеру;
2) Министрліктің басшыларының тапсырмасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жобаларын дайындау;
3) байланыс, ақпараттандыру және ақпарат салаларындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, өзгерту, толықтыру, күшін жою туралы ұсыныстарды басқа құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп дайындау;
4) нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі бойынша Министрліктің құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіру.
 
3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 
8. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.
9. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Директор басқарады. 
10. Департамент директоры Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыру үшін дербес жауапты болады.
11.  Белгіленген мерзімде міндетті орындалуға жататын  кіріс және шығыс хат хабарлар Министрдің және Жауапты хатшының нұсқауымен жіберіледі.
12. Департамент Директорының бір орынбасары болады.
13. Департамент директоры Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар береді.
14. Директор осы мақсатта:
1) Департаменттің құрамына кіретін өзінің орынбасарының және Басқармалар басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына және Президенті актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
15. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Департаменттің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Департамент директоры, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.
16. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне заңдық сараптама жүргізу үшін келісуге жіберген кезде заң жобалары, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Үкімет қаулылары мен Премьер-Министрі өкімдерінің жобалары Департамент директоры (не оның міндетін атқарушы тұлғаның) мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдана отырып қол қойылады.
17. Басқа құрылымдық бөлімшелер әзірлеген нормативтік құқықтық актілердің жобалары Департаменттің алдын ала келісуінсіз мемлекеттік органдарға, ұйымдарға жіберілмейді.
18. Министрліктің атынан құрылымдық бөлімшелер дайындаған құқықтық мәселелер бойынша жіберілген түсіндірмелер Департаментпен міндетті келісуге жатады.
19. Осы Ережеге сәйкес Департаментке оның қызметіне тән емес қосымша функцияларды жүктеуге тыйым салынады.
20. Департамент директоры, Департамент директорының орынбасары және Басқарма басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндетті.
21. Департамент қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіппен бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарда айқындалады.
________________________
 

 

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы